SAVE 30%

฿224 ฿320
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
ISBN : 9786163985972
Language : THAI
Number of Pages : 264
File Size : 7.99 MB
อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฎิบัติงานในโรงเรียนสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน โดยอาศัยแนวปฎิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาลและผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Write a review

Please login or register to review
Related Products