SAVE 30%

฿385 ฿550
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ,อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
ISBN : 9786163982032
Language : thai
Number of Pages : 448
File Size : 14.62 MB
เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรม สำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาที่ใช้บ่อยในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วย แนวทางในการป้องกัน การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผ

Write a review

Please login or register to review
Related Products