SAVE 30%

฿352 ฿503
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
ISBN : 9786163983633
Language : thai
Number of Pages : 424
File Size : 12.04 MB
การผลิตสุกร เป็นหนังสือที่ว่าด้วย วิวัฒนาการและสถานการณ์การผลิตสุกรพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ กายวิภาคและสรีรวิทยาสุกรระบบสืบพันธุ์ของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสุกร โรงเรีอน อุปกรณ์และการวางแผนฟาร์มสุกร การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร การบันทึกภายในฟาร์มสุกรของเสียและการจัดการของเสียในฟาร์มสุกร การฆ่าและผลิตภัณฑ์จากสุกรการตลาดสุกร และการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการฟาร์มสุกร ได้แทรกรูปภาพที่เกียวข้องซึ่งได้จากการปฎิบัติงานจริงในฟาร์มของมหาวิทยาลัยและของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง การแทรกรูปภาพในขั้นตอนการฆ่า การตัดแต่งซาก และลักษณะของเนื้อสุกร องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ อันจะช่วยให้ผู้บริโภคใช้พิจารณาเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products