SAVE 30%

฿257 ฿368
Type : Ebook
Year of Publish : 2019
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล
ISBN : 9786163983862
Language : thai
Number of Pages : 406
File Size : 15.30 MB
เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว ยาที่ใช้ในโรคร่วมที่อาจพบ อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคจิตเวชและโรคไต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

Write a review

Please login or register to review
Related Products