฿120
ผู้แต่ง : ผศ. น.สพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล , รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี ผศ. น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : Thai
จำนวนหน้า : 102
ขนาดไฟล์ : 8.39 mb
ISBN : 9789746728317
ประเภทหนังสือ : book
โรคระบบทางเดินหายใจในสุกรมักส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร เช่น การเจริญเติบโตที่ช้าของสุกร  ต้นทุนการผลิตสุกรที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ หากสัตวแพทย์  นักวิชาการหรือเกษตรกรมีสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบรอยโรคอย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงเข้าใจถึงสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ  อีกทั้งวิธีการรักษาควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างเข้าใจและทันท้วงที  ปัญหาโรคทางเดินหายใจของสุกรก็จะลดลง  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขบวนการตรวจสอบ  วิธีการตรวจสอบรอยโรคเพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเกิดโรค  รวมทั้งยังเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ และวิธีการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้าใจ  จึงเป็นหนังสือที่น่าติดตามและสามารถนำความรุ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงได้อีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products