฿280
Type : Book
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
ISBN : 9786163980113
Language : Thai
Number of Pages : 186
หนังสือ "อนามัยโรงเรียน" ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล  บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฎิบัติงานในโรงเรียนสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน  โดยอาศัยแนวปฎิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาลและผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน  ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Write a review

Please login or register to review
Related Products