SAVE 30%

฿255 ฿364
Type : Ebook
Year of Publish : 2019
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : พันธุ์ลพ หัตถโกศล
ISBN : 978-616-398-424-1
Language : thai
Number of Pages : 516
File Size : 59.69 MB
การทำงานดินส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องจักรกลหนักที่มีค่าลงทุนค่อนข้างสูง และมีการทำงานดินซ้ำๆ กัน จนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สูงมาก ทั้งค่าพลังงานค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าอะไหล่ เป็นต้น เครื่องจักรบางชนิดอาจจะทำงานให้ลักษณะเดียว เช่น งานชุด ตัก เจาะ ไถคราด ปรับเกลี่ย ขนถ่ายลำเลียง หรือบดอัด แต่บางชนิดจะทำได้หลากหลาย ทั้งงานชุดและตัก หรือทั้งขุดและขน การเลือกประเภทและขนาดของเครื่องจักรกลงานดินที่เหมาะสมจะเริ่มจากรายละเอียด ข้อกำหนดของงาน ปริมาณงาน งบประมาณ และระยะเวลาที่ต้องแล้วเสร็จ ทำให้จะต้องตระหนักถึงความสำคัญตั้งแต่ลักษณะพื้นฐาน และลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลที่จะนำมาใช้ ขีดความสามารถในการทำงาน เทคนิคการใช้งานอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้เครื่องจักรมีอายุดใช้งานได้นาน ลดการซ่อมบำรุง และประหยัดทรัพยากรที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

Write a review

Please login or register to review
Related Products