SAVE 10%

฿99 ฿110
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : ผศ.ดร. อรวรีย์ อิงคเตชะ
Author : ผศ.ดร. อรวรีย์ อิงคเตชะ
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 105
File Size : 9.06 MB
หนังสือชีวกลศาสตร์การกีฬาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต-นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจสามารถเข้าใจ ถึงความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ในการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวได้ โดยแต่ละบทจะมี ความเก่ียวข้องกับกลศาสตร์การเคลื่อนท่ี ทั้งด้านคิเนมาติกส์ (Kinematics) และคิเนติกส์ (Kinetics) รวมถึงหลักการ คําานวณอย่างง่าย ซึ่งเหมาะสําาหรับผู้ที่กําาลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เก่ียวข้องแขนงอื่นๆ

Write a review

Please login or register to review
Related Products