฿200
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร
ISBN : 9786160834471
Language : thai
Number of Pages : 302
File Size : 8.10 MB
เนื้อหาโดยสังเขป
ในชีวิตประจำวัน คนเราจำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์สังสรรค์ พูดคุยกับบุคคลรอบตัวอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญประการแรกที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันก็คือ การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น การศึกษาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลทั้งภายนอกและภายใน จนทำให้มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เรียนรู้ทฤษฎีบุคลิกภาพที่จะทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ เข้าใจถึงสุขภาพจิต การปรับตัวของบุคคล รวมถึงการรับรู้ตนเองและเรียนรู้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น จนทำให้ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ ดังวลีที่ว่า "บุคลิกภาพดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง"

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
บทที่ 2 พัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
บทที่ 3 ความรู้เบื่้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ
บทที่ 4 สุขภาพจิตกับบุคลิกภาพ
บทที่ 5 การปรับตัวที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ
บทที่ 6 อิทธิพลของมนุษย์สัมพันธ์กับบุคลิกภาพ
บทที่ 7 การรับรู้ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
บทที่ 8 การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์

คำนิยม
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อหนังสือที่อาจารย์ธัญญาภัทร์เพียรพยายามเขียนอย่างเต็มความสามารถขึ้นมานั้น มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งเนื้อหา ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบชัดเจน ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าหนังสือเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากไม่ใช่แต่เฉพาะนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้เท่านั้น แม้บุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญเรื่องบุคลิกภาพก็สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างแน่นอน
ผศ.ดร. เติมศักดิ์ คทวณิช

Write a review

Please login or register to review
Related Products