฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ.ดร. เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
ISBN : 9786160835393
Language : thai
Number of Pages : 226
File Size : 3.69 MB
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด (Strategic Teaching Thinking Skills) (PDF)
หนังสือเล่มนี้ตอ้งการให้ครูผู้สอนได้เรีนยรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนทักษะการคิดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain Based Learning)

Write a review

Please login or register to review
Related Products