SAVE 26%

฿119 ฿160
Type : Ebook
Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160818563
Language : thai
Number of Pages : 319
File Size : 16.09 MB
เนื้อหาโดยสังเขป ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์ดีเซล ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครอบคลุมในเรื่องประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เซล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สารบัญ บทที่ 1 ประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 3 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 4 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 5 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 6 ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 7 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 9 ระบบป้อนไอดีและขับไอเสีย บทที่ 10 ระบบช่วยสตาร์ตของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 11 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล - ภาคผนวก ก. อุปกรณ์ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไฟฟ้า - ภาคผนวก ข. เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - เฉลยแบบฝึกหัด คำนิยม หนังสือ "งานเครื่องยนต์ีดีเซล" เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกล่าวถึงประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบป้อนไอดีและขับไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบช่วยสตาร์ตของเครื่องยนต์ดีเซล อุปกรณ์ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไฟฟ้า (EDIC) เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (CDI) และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น นายพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products