฿195
Type : Ebook
Year of Publish : 2556
Author : ฉัตยาพร เสมอใจ
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160817771
Language : ไทย
Number of Pages : 267
File Size : 5.76 MB
เนื้อหาโดยสังเขป การบริหารการตลาด เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารธุรกิจ ที่ต้องอาศัยทั้งหลักการทฤษฎี และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาดจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบริหารอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของตลาด และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคต สารบัญ บทที่ 1 การบริหารการตลาด บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด บทที่ 3 การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน บทที่ 4 การตลาดแบบ STP บทที่ 5 การวางแผนการตลาด บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์ บทที่ 7 การตั้งราคา บทที่ 8 ช่องทางการจัดจำหน่าย บทที่ 9 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาด บทที่ 11 การปฏิบัติและการควบคุมทางการตลาด บทที่ 12 การบริหารสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า บทที่ 13 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ บทที่ 14 การสร้างตราผลิตภัณฑ์

Write a review

Please login or register to review
Related Products