฿185
Type : Ebook
Author : ดร. ชัด อินทะสี
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160816170
Language : thai
Number of Pages : 437
File Size : 30.61 MB
เนื้อหาโดยสังเขป วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์จะต้องศึกษาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง ภายในเล่มมีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งได้บรรจุทั้งทฤษฎีและวิธีแก้ปัญหาในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงไว้อย่างหลากหลาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปและแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในแต่ละบท เหมาะสำหรับครูอาจารย์จะสามารถเลือกใช้เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สารบัญ บทที่ 1 วงจรแม่เหล็กพื้นฐาน บทที่ 2 ค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำ และค่าความจุไฟฟ้า บทที่ 3 กฎของโอห์มและการต่อเซลล์ไฟฟ้า บทที่ 4 การต่อโหลดทางไฟฟ้าและการแปลงเดลต้า-สตาร์, สตาร์-เดลต้า บทที่ 5 การคำนวณและการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า บทที่ 6 วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส แหล่งจ่ายแรงดัน และแหล่งจ่ายกระแส บทที่ 7 กฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ บทที่ 8 วิธีกระแสวงรอบของแมกซ์เวลล์ บทที่ 9 วิธีโนดโวลเตจ บทที่ 10 วิธีการสมบัติทิศทางของกระแส ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products