SAVE 30%

฿129 ฿185
Type : Ebook
Year of Publish : 2548
Author : สุธี ขวัญเงิน
Publisher : SE-ED
ISBN : 9789742121591
Language : ไทย
Number of Pages : 229
File Size : 2.81 MB
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ การสอน การค้นคว้า และการทำงานของผู้เขียน ดดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือเรียนสำหรับการศึกษาวิชาการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการปฏิบัติการ การบริหารการผลิต การบริหารการดำเนินงานและการผลิต หรือการบริหารอุตสาหกรรม สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการให้แก่ผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความรู้และแยวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 การจัดการอุตสาหกรรม บทที่ 2 การผลิตและการปฏิบัติการ บทที่ 3 หน้าที่การผลิต การปฏิบัติการ และการจัดการองค์กร บทที่ 4 การวางแผนกำลังการผลิต บทที่ 5 การเลือกทำเลที่ตั้ง บทที่ 6 การวางแผนผังกระบวนการผลิต บทที่ 7 การวางแผนการผลิตรวม บทที่ 8 การวางแผนและบริหารโครงการ บทที่ 9 การจัดซื้อและระบบคลังสินค้า บทที่ 10 การวางแผนความต้องการวัสดุ บทที่ 11 การควบคุมคุณภาพ บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products