฿145
Type : Ebook
Year of Publish : 2561
Author : อมรรักษ์ สวนชูผล
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160832514
Language : ไทย
Number of Pages : 183
File Size : 25.05 MB
"การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกด้านการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุในเมืองไทย โดยมีเนื้อหา 8 บท ได้แก่ โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมทีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเอกสารอ้างอิงสำหรับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ที่ต้องการทำธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สารบัญ บทที่ 1 โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ บทที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ บทที่ 4 การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ บทที่ 7 ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ บทที่ 8 จรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต คำนิยม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง แลละมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือวิชาการประเภทคลาสสิค สำหรับวิชาการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุและประเทศไทย โดยปราศจากข้อกังขาทั้งปวง -- รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ -- อาจารย์อาวุโสภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน หนังสือเล่มนี้ถือเป็นกลไกเล็กๆ ส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม -- ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว -- รักษาการแทนอธิการบดี มหาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Write a review

Please login or register to review
Related Products