SAVE 27%

฿169 ฿230
Type : Ebook
Author : ดร. ชัด อินทะสี
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160831777
Language : thai
Number of Pages : 307
File Size : 18.93 MB
"เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัสวิชา3104-2003" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน โดยได้จัดทำเป็นบทการเรียนรู้ และในท้ายบทยังมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง บทที่ 2 ลักษณะและสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง บทที่ 3 ลักษณะและสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง บทที่ 4 การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า บทที่ 5 โครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า บทที่ 6 วงจรสมมูลและแผนภาพเฟสเซอร์ บทที่ 7 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า บทที่ 8 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส

Write a review

Please login or register to review
Related Products