SAVE 30%

฿189 ฿270
Type : Ebook
Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160832262
Language : thai
Number of Pages : 467
File Size : 22.88 MB
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 3106-2111) เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม รวมถึงนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาการจัดการงานก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยเนื้อหาวิชาได้เขียนให้ครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการป้องกันอันตราย แนวทางการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานด้านการก่อสร้าง รวมทั้งข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ที่บังคับให้ทั้งนายจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเกิดความสงบสุขต่อสังคมโดยรวม สารบัญ บทที่ 1 อันตรายจากการทำงาน บทที่ 2 ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บทที่ 3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง บทที่ 4 การประเมินผลประสิทธิภาพความปลอดภัย บทที่ 5 เครื่องจากรกลในงานก่อสร้าง บทที่ 6 เทคนิคงานก่อสร้าง บทที่ 7 งานขุดดินลึกและแนวทางป้องกัน บทที่ 8 นั่งร้านในงานก่อสร้างและแนวทางป้องกัน บทที่ 9 งานบนที่สูง งานในที่อับอากาศ และแนวทางป้องกัน บทที่ 10 อันตรายจากการรื้อถอนอาการและแนวทางป้องกัน บทที่ 11 อันตรายในงานก่อสร้างและแนวทางป้องกัน บทที่ 12 กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

Write a review

Please login or register to review
Related Products