SAVE 30%

฿129 ฿185
Type : Ebook
Author : สุพรรษา เทียมประสิทธิ์
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160831784
Language : thai
Number of Pages : 169
File Size : 42.06 MB
เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (Introduction to Food and Beverage) รหัสวิชา 3700-0002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความสำคัญของโครงสร้างแต่ละแผนก อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รวมไปถึงการให้บริการเสิร์ฟอาหารและการเก็บอาหาร และการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้ และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการต่างๆ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการบริการอาหาร บทที่ 2 โครงสร้างงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม บทที่ 3 ประเภทของเครื่องดื่ม บทที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม บทที่ 5 อาหารตะวันตกและรายการอาหาร บทที่ 6 การเตรียมการบริการ บทที่ 7 ทักษะที่เกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Write a review

Please login or register to review
Related Products