SAVE 29%

฿139 ฿195
Type : Ebook
Author : ไทรทอง เรืองจำรัส
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160832040
Language : thai
Number of Pages : 271
File Size : 2.66 MB
"เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)" เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวส. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเนื้อหาเป็น 10 บท ประกอบด้วย วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดและมาตราส่วน การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉาย การสเกตช์ภาพ การเขียนภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุป และแบบทดสอบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ บทที่ 3 มาตรฐานในงานเขียนแบบ บทที่ 4 การเขียนรูปเรขาคณิต บทที่ 5 การกำหนดขนาด บทที่ 6 การเขียนภาพ 3 มิติ บทที่ 7 การเขียนภาพฉาย บทที่ 8 การสเกตซ์ภาพ บทที่ 9 การเขียนภาพตัด บทที่ 10 สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products