฿104
Type : Ebook
Author : อภิรักษ์ สุขเกษม
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160829712
Language : thai
Number of Pages : 289
File Size : 6.91 MB
"มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 เนื้อหาภายในมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ เริ่มจาก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส และ การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า บทที่ 2 ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า บทที่ 3 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส บทที่ 4 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส บทที่ 5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว บทที่ 6 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส บทที่ 7 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส บทที่ 8 การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า - ใบงานปฏิบัติงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

Write a review

Please login or register to review
Related Products