SAVE 29%

฿150 ฿210
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ว่าที่ ร.อ. เฉลิมชัย โสมาบุตร
ISBN : 9786160804993
Language : thai
Number of Pages : 478
File Size : 12.95 MB
งานเกียร์อัตโนมัติ
รวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้อย่างละเอียด มีขั้นตอนในการถอด-ประกอบและการตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ โดยมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอน
ผู้เขียน ว่าที่ ร.อ. เฉลิมชัย โสมาบุตร

บรรจุเนื้อหาในภาคทฤษฎีไว้อย่างละเอียด และในภาคปฏิบัติก็จะมีขั้นตอนในการถอด-ประกอบและการตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ โดยมีรูปแบบประกอบทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเกียร์อัตโนมัติเข้าใจการทำงาน และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างของเกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 2 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์
บทที่ 3 ชุดเฟืองเปลี่ยนอัตราทด
บทที่ 4 ระบบควบคุมไฮดรอลิก
บทที่ 5 วงจรไฮดรอลิก
บทที่ 6 ระบบควบคุมโอเวอร์ไดร์ฟ
บทที่ 7 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 8 การตรวจสอบและซ่อมเกียร์อัตโนมัติบนรถยนต์
บทที่ 9 การถอดประกอบและตรวจสอบสภาพเกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 10 การใช้และการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 11 เกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 12 วงจรไฮดรอลิกของเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 14 การถอดประกอบเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- ภาคผนวก ก.
- ภาคผนวก ข.
- เฉลยแบบฝึกหัด
คำนิยม
หนังสือ "งานเกียร์อัตโนมัติ" เล่มนี้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงหลักการเบื้องต้นและหลักการทำงานของระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติ เหมาะที่จะใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์ได้เป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาเกียร์อัตโนมัติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ และเคยผ่านการอบรมในหลักสูตรเกียร์อัตโนมัติจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยหลายๆ บริษัทมาโดยตรง และมีความวิริยะอุตสาหะที่จำทำให้หนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
-- นายพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ --
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7

Write a review

Please login or register to review
Related Products