฿210
Type : Ebook
Author : ว่าที่ ร.อ. เฉลิมชัย โสมาบุตร
Publisher : SE-ED
ISBN : 9786160804993
Language : thai
Number of Pages : 478
File Size : 12.95 MB
งานเกียร์อัตโนมัติ รวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้อย่างละเอียด มีขั้นตอนในการถอด-ประกอบและการตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ โดยมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอน ผู้เขียน ว่าที่ ร.อ. เฉลิมชัย โสมาบุตร บรรจุเนื้อหาในภาคทฤษฎีไว้อย่างละเอียด และในภาคปฏิบัติก็จะมีขั้นตอนในการถอด-ประกอบและการตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ โดยมีรูปแบบประกอบทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเกียร์อัตโนมัติเข้าใจการทำงาน และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สารบัญ บทที่ 1 โครงสร้างของเกียร์อัตโนมัติ บทที่ 2 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ บทที่ 3 ชุดเฟืองเปลี่ยนอัตราทด บทที่ 4 ระบบควบคุมไฮดรอลิก บทที่ 5 วงจรไฮดรอลิก บทที่ 6 ระบบควบคุมโอเวอร์ไดร์ฟ บทที่ 7 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติ บทที่ 8 การตรวจสอบและซ่อมเกียร์อัตโนมัติบนรถยนต์ บทที่ 9 การถอดประกอบและตรวจสอบสภาพเกียร์อัตโนมัติ บทที่ 10 การใช้และการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ บทที่ 11 เกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 12 วงจรไฮดรอลิกของเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 14 การถอดประกอบเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - ภาคผนวก ก. - ภาคผนวก ข. - เฉลยแบบฝึกหัด คำนิยม หนังสือ "งานเกียร์อัตโนมัติ" เล่มนี้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงหลักการเบื้องต้นและหลักการทำงานของระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติ เหมาะที่จะใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์ได้เป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาเกียร์อัตโนมัติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ และเคยผ่านการอบรมในหลักสูตรเกียร์อัตโนมัติจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยหลายๆ บริษัทมาโดยตรง และมีความวิริยะอุตสาหะที่จำทำให้หนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป -- นายพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7

Write a review

Please login or register to review
Related Products