฿195
Type : Ebook
Author : ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ
Publisher : SE-ED
ISBN : 9742123608
Language : thai
Number of Pages : 261
File Size : 4.17 MB
การบริหารการตลาด : Marketing Management คู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคต ผู้เขียน ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ การบริหารการตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารธุรกิจ ที่ต้องอาศัยทั้งหลักการทฤษฎี และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาด และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ การบริหารการตลาด เล่มนี้ จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคต สารบัญ บทที่ 1 การบริหารการตลาด บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด บทที่ 3 การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน บทที่ 4 การตลาดแบบ STP บทที่ 5 การวางแผนการตลาด บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์ บทที่ 7 การตั้งราคา บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาด บทที่ 11 การปฎิบัติและการควบคุมทางการตลาด บทที่ 12 การบริหารสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า บทที่ 13 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ บทที่ 14 การสร้างตราผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products