SAVE 39%

฿109.65 ฿180
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ไทรทอง เรืองจำรัส
ISBN : 9786160831111
Language : thai
Number of Pages : 252
File Size : 44.07 MB
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน ไทรทอง เรืองจำรัส

"วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004" เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน วิชาวัสดุช่าง ซึ่งเป็นวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเเนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย กรรมวิธีการผลิต วัสดุในงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน การทดสอบวัสดุเบื้องต้น และพลังงานในอนาคต โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีตัวอย่างหลากหลาย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
สารบัญ
บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต
บทที่ 2 วัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
บทที่ 3 เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น และวัสดุหล่อเย็น
บทที่ 4 วัสดุก่อสร้าง
บทที่ 5 วัสดุสังเคราะห์
บทที่ 6 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 7 การกัดกร่อนและการป้องกัน
บทที่ 8 การทดสอบวัสดุเบื้องต้น
บทที่ 9 พลังงานในอนาคต

Write a review

Please login or register to review
Related Products