SAVE 38%

฿92.65 ฿150
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
ISBN : 9786160813926
Language : thai
Number of Pages : 201
File Size : 6.85 MB
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ผู้เขียน รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

"การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น" ตรงตามหลักสูตรประกาศยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงการทำงาน อัตราค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุง ปิดบัญชี และการจัดทำงบต้นทุนผลิต ครบถ้วนตามคำอธิบายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ
สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะของกิจการผลิตกับกิจการซื้อขายสินค้า
บทที่ 2 การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
บทที่ 3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน
บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต
บทที่ 5 การบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวด
บทที่ 6 วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ
บทที่ 7 การปรับปรุง การปิดบัญชีและกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบต้นทุนผลิต

Write a review

Please login or register to review
Related Products