SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ประพันธ์ ชานนท์
ISBN : 9786160430666
Language : thai
Number of Pages : 54
File Size : 17.82 MB
คู่มือการเพาะปลูกกล้วยที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่องเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

• ความรู้ทั่วไปแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักส่วนต่างๆของกล้วย ถิ่นกำเนิดและประวัติการปลูกในประเทศไทย
• แนะนำวิธีเพาะเรียนรู้วิธีปลูกกล้วยเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่การเพาะกล้า
• กล้วยการดูแลรดน้ำรู้จักโรคและศัตรูของกล้วยการเก็บกล้วยการปลูกกล้วยแบบกลับหัวปฏิทินการปลูกการแปรรูปและการนำกล้วยมาทำอาหาร
• เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น คุณค่าทางโภชนาการจากกล้วยวิธีเลือกซื้อกล้วยและสายพันธุ์การนำส่วนต่างๆของกล้วยมาใช้ประโยชน์

Write a review

Please login or register to review
Related Products