SAVE 41%

฿101.15 ฿170
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ISBN : 9786160811281
Language : thai
Number of Pages : 252
File Size : 6.36 MB
ศิลปะการให้บริการ
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. 2701-1004 ศิลปะการให้บริการ
ผู้เขียน จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับศิลปะการให้บริการ เพื่อศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการบริการ เทคนิคการให้บริการ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ให้บริการ การฝึกปฏิบัติการให้บริการ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ผู้อ่านให้เข้าใจโลกของการบริการ แล้วจึงทำความเข้าใจลูกค้า ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ให้บริการ ที่สำคัญที่สุดคือ หลักการบริการ ซึ่งนำไปใช้ได้จริง และยังได้เสริมวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะให้บริการ ตลอดจนความรู้เรื่องความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของลูกค้าชาวต่างชาติ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำและความหมายของการบริการ
บทที่ 2 การทำความรู้จักลูกค้าและคู่แข่ง
บทที่ 3 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า
บทที่ 4 พฤติกรรมของผู้ให้บริการ
บทที่ 5 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
บทที่ 6 บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการ
บทที่ 7 คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ
บทที่ 8 แนวทางการให้บริการที่ถูกต้อง
บทที่ 9 การสื่อสารกับลูกค้า และการคาดเดาความต้องการของลูกค้า
บทที่ 10 การเพิ่มยอดขายโดยพนักงานบริการ
บทที่ 11 การบริหารภาวะวิกฤตของการบริการ
บทที่ 12 ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของลูกค้าต่างชาติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products