SAVE 15%

฿187 ฿220
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์, ดร. อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, ดร. วนิดา วาดีเจริญ
ISBN : 9786160818167
Language : thai
Number of Pages : 292
File Size : 7.78 MB
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ
ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบไว้ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในภาคปฏิบัติ
ผู้เขียน รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์, ดร. อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, ดร. วนิดา วาดีเจริญ

"การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ" เล่มนี้ ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาประกอบไว้เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ แบบฟอร์มการจ้างงาน การบรรจุแต่งตั้ง การเลิกจ้าง และการลาออก ซึ่งสามารถนำไปเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้ภายในองค์กร โดยคณะผู้เขียนมีความประสงค์ว่า หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นตำราประกอบการสอนให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคปฏิบัติให้แก่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรในอนาคต
สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร
บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
บทที่ 5 การบรรจุแต่งตั้ง
บทที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 8 การบริหารค่าตอบแทน
บทที่ 9 การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ
บทที่ 10 วินัยและการดำเนินการทางวินัย
บทที่ 11 แรงงานสัมพันธ์
บทที่ 12 กฎหมายแรงงาน
บทที่ 13 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
บทที่ 14 บทบาทและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

Write a review

Please login or register to review
Related Products