SAVE 41%

฿101.15 ฿170
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ISBN : 9786160819218
Language : thai
Number of Pages : 263
File Size : 8.21 MB
ศิลปะการให้บริการ
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียน จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ศิลปะการให้บริการ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความสำคัญของการบริการ เทคนิคการให้บริการ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ การฝึกปฏิบัติการให้บริการ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แนะนำผู้อ่านให้เข้าใจโลกของการบริการ แล้วจึงทำความเข้าใจลูกค้า ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ให้บริการ ที่สำคัญที่สุดคือ หลักการบริการ ซึ่งนำไปใช้ได้จริง และยังได้เสริมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะให้บริการไว้ด้วย ส่วนสุดท้ายเป็นความรู้เรื่องความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของลูกค้าชาวต่างชาติ เพราะปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นลูกค้าในธุรกิจบริการค่อนข้างมาก การรู้พื้นฐานอุปนิสัยของลูกค้าจึงน่าจะเป็นประโยชน์ นำเสนอด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการได้จริง!

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำและความหมายของการบริการ
บทที่ 2 ทำความรู้จักลูกค้าและคู่แข่ง
บทที่ 3 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า
บทที่ื 4 พฤติกรรมของผู้ให้บริการ
บทที่ 5 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
บทที่ 6 บุคลิกภาพและการแต่งการของผู้ให้บริการ
บทที่ 7 คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ
บทที่ 8 แนวทางการให้บริการที่ถูกต้อง
บทที่ 9 การสื่อสารกับลูกค้า การคาดเดาความต้องการของลูกค้า
บทที่ 10 การเพิ่มยอดขายโดยพนักงานบริการ
บทที่ 11 การบริหารภาวะวิกฤตของการบริการ
บทที่ 12 ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของลูกค้าต่างชาติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products