฿85
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล
ISBN : 9786160834587
Language : thai
Number of Pages : 330
File Size : 6.26 MB
"งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองานช่าง ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ ตะไบ งานตัดโลหะ งานเจาะ งานทำเกลียว งานลับคมตัด การตีขึ้นรูและงานชุบแข็ง การประกอบด้วยตัวยึดโลหะ และใบงานฝึกฝีมือ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา งานฝึกฝีมือ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
บทที่ 1 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บทที่ 2 เครื่องมืองานช่าง
บทที่ 3 ระบบการวัดและเครื่องมือวัด
บทที่ 4 การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ
บทที่ 5 ตะไบ
บทที่ 6 งานตัดโลหะ
บทที่ 7 งานเจาะ
บทที่ 8 งานทำเกลียว
บทที่ 9 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
บทที่ 10 งานลับคมตัด
บทที่ 11 การตีขึ้นรูปและงานชุบแข็ง
บทที่ 12 การประกอบด้วยตัวยึดโลหะ

Write a review

Please login or register to review
Related Products