SAVE 14%

฿129 ฿150
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ISBN : 9786160836567
Language : thai
Number of Pages : 168
File Size : 2.61 MB
ช่วยให้คนในองค์กรได้เรียนรู้หลักการแบบง่าย ๆ สั้น ๆ และเรียนลัดไปสู่ภาคปฏิบัติได้ทันที
ผู้เขียน ณรงค์วิทย์ แสนทอง

นำเสนอขั้นตอนการนำ "OKRs" ไปปรับใช้ได้จริง ตั้งแต่การกำหนด "OKRs" ระดับองค์กรไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับตัวอย่างประกอบในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ตอบโจทย์หลักขององค์กร คือทำอย่างไรให้องค์กรและเติบโตอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้ง่ายขึ้น!

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สิ่งสำคัญและจำเป็นต้องรู้ก่อนพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
- ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
- ระบบการประเมินผลงานประจำปีคืออะไร?
- ระบบการบริหารผลงานคืออะไร?
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลงานภาคปฏิบัติ โดยนำเอาแนวคิดของ OKRs มาปรับใช้
1. การทบทวนวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
2. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี
3. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประจำปีขององค์กร
4. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรรายไตรมาส

ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมองค์กร และ CFRs พลังขับเคลื่อน OKRs ไปสู่ความสำเร็จ
- วัฒนธรมองค์กร คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้
- กับดักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 ถาม-ตอบข้อสงสัยในการนำเอาแนวคิด OKRs มาใช้ในองค์กร
- คำถามที่ 1 ถ้าไม่นำผลจาก OKRs ไปปรับเงินเดือน แล้วจะปรับเงินเดือนจากอะไร และนำมาใช้กับองค์กรแบบไทย ๆ ได้จริงหรือไม่?
- คำถามที่ 2 ในทางปฏิบัติ การทำ OKRs เป็นรายไตรมาส (3 เดือน) จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน?
- คำถามที่ 3 จำเป็นหรือไม่ที่องค์กรจะต้องมี Aspirational OKRs ทุกปีและทุกคนจะต้องมี OKRs ประเภทนี้?
ฯลฯ

บทสรุปส่งท้าย

Write a review

Please login or register to review
Related Products