฿89
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สมคิด มิมมา
ISBN : 9786160822515
Language : thai
Number of Pages : 241
File Size : 9.80 MB
"การขายเบื้องต้น 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลและบริการหลังการขาย และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขาย ซึ่งในแต่ละบทจะมีกิจกรรมระหว่างเรียน ใบงาน และแบบประเมินผลหลังเรียน เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษามาด้วย

สารบัญ

บทการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขาย
บทการเรียนรู้ที่ 2 การแสวงหาลูกค้า
บทการเรียนรู้ที่ 3 การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ
บทการเรียนรู้ที่ 4 การเข้าพบ
บทการเรียนรู้ที่ 5 การเสนอขาย
บทการเรียนรู้ที่ 6 การตอบข้อโต้แย้ง
บทการเรียนรู้ที่ 7 การปิดการขาย
บทการเรียนรู้ที่ 8 การติดตามผลและการบริการหลังการขาย
บทการเรียนรู้ที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products