฿129
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ศานติ ภักดีคำ
ISBN : 5522840057877
Language : thai
Number of Pages : 290
File Size : 21.58 MB
เรื่องราวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับปราสาทนครวัดของนักปราชญ์เขมร ทั้งพระสงฆ์ กวี อาจารย์ ฯลฯ จากภาษาเขมร และข้อเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์ ที่อธิบายเรื่องปราสาทนครวัดกับชื่อนครวัด พร้อมตารางเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในกลุ่มเครือญาติเขมร ลาว ไทย
สารบัญ
- ตำนานแห่งนะครวัด
- นครวัด เสี่ยบเรียบ ชื่อนี้มาจากไหน ? ใครเรียก ?
- ปราสาทนครวัด
- มัคคุเทศก์นครวัด
- "นครวัด" และความล่มสลายของ "เมืองพระนคร"
- ปราสาทนครวัดในสมัยกลาง
- ลเบิกอังกอร์วัด
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review