SAVE 44%

฿309 ฿550
Type : Ebook
Year of Publish : 2016
Publisher : DHARMNITI
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ISBN : 976-616-302-100-7
Language : thai
Number of Pages : 564
File Size : 19.07 MB
"เทคนิคการจัดทำ บัญชีเล่มเดียว อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสรรพากรที่ได้ให้สิทธิยกเว้นและไม่ตรวจภาษีย้อนหลัง(นิรโทษกรรมภาษี) ที่ผู้ประกอบต้องไปจดแจ้งกับกรมสรรพากร..
หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงแนว ทางการจัดทำบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง ตลอดจนการปรับงบการเงินปี 2558 เพื่อบันทึกบัญชีปี 2559 ให้ถูกต้องเป็นบัญชีเล่มเดียว(ชุดเดียว) ...และ Update กฎหมายล่าสุด

Write a review

Please login or register to review
Related Products