SAVE 30%

฿109 ฿155
Type : Ebook
Year of Publish : 2011
Publisher : SE-ED
Author : ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
ISBN : 9786160804207
Language : thai
Number of Pages : 183
File Size : 44.02 MB
จากมะเร็งอย่างเป็นสุข
ดูแลร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของ ผู้ป่วยมะเร็งและคนในครอบครัว ให้จากกันอย่างเป็นสุข
ผู้เขียน ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

“จากมะเร็งอย่างเป็นสุข” หนังสือที่รวบรวมวิธีดูแลอาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งและคนในครอบครัว เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับความจริง มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน เมื่อช่วงเวลาสุดท้ายมาถึง ผู้ป่วยจะได้จากไปอย่างสงบ ปราศจากความกังวล คนในครอบครัวก็สามารถทำใจและกลับไปใช้ชีวิตปรกติได้เร็วขึ้น เป็นการจากกันอย่าง “เป็นสุข” สมดังความตั้งใจดีของทุกคน
สารบัญ
- โรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต
- การดูเเลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต
- อารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยและการดูแล
- จิตวิญญาณของผู้ป่วยเเละการดูเเล
- การฆ่าตัวตายของผู้ป่วยและการป้องกัน
- การดูเเลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต เมื่อใกล้สิ้นชีวิตและเมื่อสิ้นชีวิตเเล้ว
- ปรานีฆาต
- สัญญาณของการใกล้สิ้นชีวิตและการสิ้นชีวิต
- การดูเเลคนในครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต
- การเยียวยาคนในครอบครัวผู้ป่วยภายหลังผู้ป่วยสิ้นชีวิต
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้เขียนคนเดียวกับ "อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข", "กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง", "ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง"

Write a review

Please login or register to review
Related Products