SAVE 30%

฿370 ฿528
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.ดร. ปัทมา ลงกานี
ISBN : 978-616-398-630-6
Language : thai
Number of Pages : 360
File Size : 11.33 MB
หนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นมาสําหรับผู้ท่ีสนใจในการหาความรู้ทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาของหนังสือ ประกอบด้วยวิวัฒนาการของคอมพิว เตอร์ การนำเสนอข้อมูล ลอจิก หน่วยประมวลผล หน่วยความจํา การจัดการส่วนนําเข้า ส่วนส่งออก แบบจําลองการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้น และการประยุกต์การออกแบบการทํางานของคอมพิวเตอร์สู่สถาปัตยกรรมอื่นๆ

Write a review

Please login or register to review
Tags: -