฿150
Type : Ebook
Author : ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Publisher : EXPERNET BOOKS
ISBN : 9789744142450
Language : thai
Number of Pages : 144
File Size : 4.31 MB
"การเป็น ผู้นำ นั้นไม่ใช่ พรสวรรค์ ที่ติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิดถึงแม้ว่า...คุณจะมี ตำแหน่ง มาเป็นตัวกำหนด สถานภาพภในการบังคับบัญชา แต่อำนาจ ที่ได้มานั้น ก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นผู้นำ ที่สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และมุมมองใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้นำ โดยเนื้อหาทั้งหมดได้จากการค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะนำผู้นำในต่างประเทศทั้งหมด เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสมไม่ใช่แต่เพียงเฉพาะกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้บริหาร ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความสามารถภาวะนำ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของตนเอง ทีมงาน และองค์กรในอนาคต สารบัญ บทที่ 1 ความสามารถของการเป็นผู้นำ บทที่ 2 แนวคิดของการเป็นผู้นำ บทที่ 3 ทฤษฏีภาวะผู้นำ บทที่ 4 ผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ บบที่ 5 การเปลี่ยนแปลงองค์กร บทที่ 6 บทบาทของผู้นำในองค์กร บทที่ 7 ความฉลาดทางการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ บทที่ 8 ผู้นำที่ไม่ดี บทที่ 9 ทักษะสำคัญต่อการเป็นผู้นำ บทที่ 10 ผู้นำกับการสื่อสารที่ประสิทธิผล"

Write a review

Please login or register to review
Related Products