SAVE 30%

฿95 ฿135
Type : Ebook
Author : จรรยา ยอดนิล
Publisher : ผศ.จรรยา ยอดนิล
ISBN : N/A
Language : thai
Number of Pages : 189
File Size : 2.26 MB
ตำราเล่มนี้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี กระบวนการปฏิบัติทางการบัญชีหรือวงจรบัญชี และมีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ การบัญชีสำหรับกิจการซื้อสินค้าเพื่อขาย และการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม ตอนท้ายของแต่ละบทผู้เขียนได้จำทำคำถามท้าบบทและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ

Write a review

Please login or register to review
Tags: -