SAVE 34%

฿99 ฿150
Type : Ebook
Year of Publish : 2023
Author : สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
Publisher : DHARMNITI
ISBN : 9786163023278
Language : thai
Number of Pages : 24
File Size : 2.55 MB
การเป็นเจ้าของกิจการนั้นอาจไม่จำเป็นต้องทำบัญชีด้วยตัวเอง แต่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงินให้เป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผน ตัดสินใจลงทุน หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องอื่น ๆ รายงานทางการเงินที่สมบูรณ์จึงต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียด ซึ่งมีเรื่องสำคัญที่ฝ่ายบัญชีและคณะผู้บริหารต้องร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง “จุดสำคัญต้องตรวจสอบ ก่อนอนุมัติงบการเงิน” จะแจกแจงประเด็นที่ทุกฝ่ายควรสังเกตและตรวจสอบรายงานทางการเงินให้รัดกุมและแม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งมี Keynote ช่วยสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Tags: -