SAVE 40%

฿210 ฿350
Type : Ebook
Year of Publish : 2023
Author : ชมภูนุช หุ่นนาค
Publisher : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN : 9786166020649
Language : thai
Number of Pages : 210
File Size : 8.01 MB
ในหนังสือเล่มนี้เรื่อง ชุมชนจัดการตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ในทางสังคมศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปได้มีหนังสือหรือตำราไว้สำหรับพัฒนาต่อยอดในการศึกษาตลอดจนการทำวิจัยอีกเล่มหนึ่ง และเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ที่มีปัญหาและบริบทคล้ายคลึงกันได้นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ของตน รวมถึงเป็นผลงานวิชาการชิ้นหนึ่งที่สะท้อนไปยังรูปแบบการบริหารของผู้นำประเทศ บทบาทของภาครัฐ และองคาพยพจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่จะต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเอง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งต่อยอดไปถึงการพัฒนาการกำหนดนโยบายสาธารณะ และการนำนโยบายไปปฏิบัติ การปรับบทบาทภาครัฐจากที่เน้นบังคับบัญชาและสั่งการเปลี่ยนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการภาครัฐไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป

Write a review

Please login or register to review