SAVE 34%

฿99 ฿150
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : ประพันธ์ คงเอียด
Publisher : DHARMNITI
ISBN : 9786163023742
Language : thai
Number of Pages : 38
File Size : 1.47 MB
แม้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุราเพื่อการค้า จะผ่อนคลายต่อผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น จนเกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการผลิตสุราชุมชนไปสู่อุตสาหกรรมขนาดกลาง แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงต่อหลักการและเงื่อนไขของการอนุญาตผลิตสุรา เล่มนี้เป็นการรวบรวม 9 คำถาม-คำตอบในการผลิตสุรา เช่น “เหตุใดจึงนำระบบใบอนุญาตมาใช้ควบคุมสินค้าสุรา” หรือ “โรงอุตสาหกรรมสุราชุมชนต้องทำรายงาน EIA หรือไม่” ซึ่งหวังว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นกับผู้อ่าน จะเป็นปัจจัยในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์จากชุมชน ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Tags: -