SAVE 1%

฿169 ฿170
Type : Ebook

Author : นพดล เวชวิฐาน


Number of Pages : 279
File Size : 15.1 MB
เรียบเรียงความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้รถยนต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์, ความรู้เรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, ยางรถยนต์, เครื่องยนต์, การบำรุงรักษาและข้อแนะนำในการใช้รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review