SAVE 15%

฿157.25 ฿185
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. ชัด อินทะสี
ISBN : 9786160816170
Language : thai
Number of Pages : 437
File Size : 30.61 MB
เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์จะต้องศึกษาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง ภายในเล่มมีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งได้บรรจุทั้งทฤษฎีและวิธีแก้ปัญหาในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงไว้อย่างหลากหลาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปและแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในแต่ละบท เหมาะสำหรับครูอาจารย์จะสามารถเลือกใช้เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ
บทที่ 1 วงจรแม่เหล็กพื้นฐาน
บทที่ 2 ค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำ และค่าความจุไฟฟ้า
บทที่ 3 กฎของโอห์มและการต่อเซลล์ไฟฟ้า
บทที่ 4 การต่อโหลดทางไฟฟ้าและการแปลงเดลต้า-สตาร์, สตาร์-เดลต้า
บทที่ 5 การคำนวณและการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า
บทที่ 6 วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส แหล่งจ่ายแรงดัน และแหล่งจ่ายกระแส
บทที่ 7 กฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
บทที่ 8 วิธีกระแสวงรอบของแมกซ์เวลล์
บทที่ 9 วิธีโนดโวลเตจ
บทที่ 10 วิธีการสมบัติทิศทางของกระแส
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products