Products meeting the search criteria

งานจักรยานยนต์
งานจักรยานยนต์ มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้..
การแก้ปัญหาช่างยนต์
เนื้อหาโดยสังเขป "การแก้ปัญหาช่างยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหา..
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เนื้อหาโดยสังเขป วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กท..
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ชิ้นส่วนเครื่องกล ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ผู้เขียน ..
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง..
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่ รวบรวมความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาช..
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic) เน้นตัวอย่างการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร. ธรรม..
งานฝึกฝีมือ 1
งานฝึกฝีมือ 1 ตรงตามหลักสูตรของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ผู้เขียน วิทยา ทองขาว งา..
วัดละเอียด
วัดละเอียด รวมพื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาล..
งานส่งกำลังรถยนต์
งานส่งกำลังรถยนต์ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจสอบ การถอดประกอบ พร้อมรูปภาพของ..
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104)
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รา..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรา..
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2115) มีแผน+เฉลย
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001)
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรร..
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2111) มีแผน+เฉลย
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2111) มีแผน+เฉลย เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา..
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลั..
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วย..
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111)
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายร..
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะราย..
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายราย..
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607)
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำ..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค..
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบาย..
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการจัดการ" ว่าด้วยเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ วิวัฒ..
การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)
"การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)" เล่มนี้ ใช้สำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชาการบ..
การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004)
"การขายเบื้องต้น 1 รหัส 2200 - 1004" เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ..
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002) การบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 2201-2002 ประเภทพาณิชยกรรม ..
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุง..
โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111
โลหะวิทยา เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิช..
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานวัดละเอียดช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื..
กลศาสตร์เครื่องกล
การศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง ..
การบัญชีเบื้องต้น 1
การบัญชีเบื้องต้น 1 ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน กานต์นภัส บุญลึก ..
กลศาสตร์เครื่องมือกล
เป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย เพ..
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ ผู้เขียน พันธ์..
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบา..
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วยส่วนทฤษฎีและส่วนปฏิบัติ ทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book) เป็นวิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของสำ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
"เขียนแบบเบื้องต้น" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นเริ่มต้นในการเขียนแบบรูปงานก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม มีเน..
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
"คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2005" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณควา..
งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
"งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองา..
การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
"การขายเบื้องต้น 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ...
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ..
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำ..
งานจักรยานยนต์
ebook ฿190 ฿161.5
การแก้ปัญหาช่างยนต์
ebook ฿230 ฿195.5
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ebook ฿185 ฿157.25
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ebook ฿185 ฿109.65
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
ebook ฿73 ฿62.05
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
ebook ฿320 ฿194.65
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
ebook ฿270 ฿160.65
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
ebook ฿330 ฿195.5
งานฝึกฝีมือ 1
ebook ฿250 ฿212.5
วัดละเอียด
ebook ฿155 ฿92.65
งานส่งกำลังรถยนต์
ebook ฿255 ฿216.75
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104)
ebook ฿124
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)
ebook ฿98
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2115) มีแผน+เฉลย
ebook ฿100
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001)
ebook ฿69
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2111) มีแผน+เฉลย
ebook ฿75
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
ebook ฿180 ฿109.65
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ebook ฿180 ฿109.65
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
ebook ฿110 ฿93.5
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111)
ebook ฿93 ฿79.05
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
ebook ฿100 ฿85
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)
ebook ฿107 ฿90.95
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607)
ebook ฿73 ฿62.05
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
ebook ฿93
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
ebook ฿195 ฿139
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
ebook ฿195
การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)
ebook ฿94
การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004)
ebook ฿67
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)
ebook ฿92
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
ebook ฿120
โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111
ebook ฿185 ฿129
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ebook ฿120 ฿89
กลศาสตร์เครื่องกล
ebook ฿125 ฿89
การบัญชีเบื้องต้น 1
ebook ฿150 ฿92
กลศาสตร์เครื่องมือกล
ebook ฿150 ฿127.5
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
ebook ฿150 ฿92.65
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿175
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)
ebook ฿73 ฿62.05
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿152.15
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
ebook ฿150 ฿127.5
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
ebook ฿250 ฿212.5
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
ebook ฿77 ฿65.45
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
ebook ฿70 ฿69
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
ebook ฿107
งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
ebook ฿85
การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
ebook ฿89
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
ebook ฿79
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
ebook ฿220 ฿159
Showing 1 to 48 of 48 (1 Pages)