Products meeting the search criteria

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technology) ในหนังสือเล่มนี้ใช้คําว่ามาตรการทางสุขภาพ (health care inter..
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ ศึกษาและใช้ประโยชน์ทางการเงิน ผู้เขียน ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ให้เนื้..
BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ
แนวทางให้นำไปใช้เพื่อประกอบการทำแผนธุรกิจและการตั้งงบประมาณและยังเป็นคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรั..
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
book ฿350
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ebook ฿185 ฿110.5
BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ
ebook ฿550 ฿380
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)