Products meeting the search criteria

จุลชีววิทยาและการประยุกต์
"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและ..
ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคข้อที่พบมากที่สุดทั้งในมนุษย์และสัตว์  แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หาย..
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
โรคระบบทางเดินหายใจในสุกรมักส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร เช่น การเจริญเติบโตที่ช้าของสุกร ..
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปั..
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกอยากให้เป็นคู่มือตำรา ความรู้ในเรื่องสรีรวิทย..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็น..
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีไฟในการเขียนหนังสือวิชาการเพื่อประโยชน์ของอาจารย์เองและวง..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบในทางลบอย่างมหาศาลทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัวและปร..
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี
ศตวรรษที่ 21 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เศรษฐกิจของเอเชียมีบทบาทมากขึ้นในขณะที่สหรัฐ ฯ ยังไม่ยอมรับการเ..
Cross Border Production of Watermelon in Laos
China's rapid growth and rise as global superpower has had significant influence on the Mekong regio..
The Feminization of Modernity
A Case Study of Women Migrant Workers in a Lao Garment FactoryLatdavone KhamphouvongIn 1986, Lao Peo..
Border Development
฿300 ฿210
Khuan Village is one site of specific and influential economic change in hopes of participating in t..
Border Development
Khuan Village is one site of specific and influential economic change in hopes of participating in t..
The Feminization of Modernity
A Case Study of Women Migrant Workers in a Lao Garment Factory in 1986, Lao People's Democratic Repu..
จุลชีววิทยาและการประยุกต์
ebook ฿480 ฿336
ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿550 ฿385
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
ebook ฿120 ฿84
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿700 ฿490
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ebook ฿480 ฿336
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ebook ฿420 ฿294
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
ebook ฿300 ฿210
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
ebook ฿150 ฿105
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿250 ฿175
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี
ebook ฿245 ฿172
Cross Border Production of Watermelon in Laos
ebook ฿330 ฿231
The Feminization of Modernity
ebook ฿300 ฿210
Border Development
ebook ฿300 ฿210
Border Development
book ฿300
The Feminization of Modernity
book ฿300
Showing 1 to 15 of 28 (2 Pages)