Products meeting the search criteria

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
มหาวิทยาลัยในบางประเทศเช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนภาษาพม่าในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา..
การศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้..
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างส..
เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
เทคนิคโรคพีชเป็นตำราที่มีเนื้อหาหลักด้านทฤษฎีและวิธีปฎิบัติที่สำคัญทางโรคพืชอย่างครบถ้วน เสนอเนื้อหา..
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
ไม้ดอกประเภทหัว เป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชนิด ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา วงจรการเจริญเติบโต..
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง (Inventor..
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2
โรคทางโลหิตวิทยาล้วนมีความสำคัญที่จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง บางโรคการวินิจฉัยทำ..
อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
หนังสือ "อนามัยโรงเรียน" ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล  บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรง..
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2
หนังสือ "การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ" เล่มนี้  จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นเพื่อให..
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก
ถึงแม้ไก่เป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัว  เรารู้จัก ก. เอ๋ย ก. ไก่  มากันตั้งแต่จำความได้  แต..
จุลชีววิทยาและการประยุกต์
"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพร..
เพศวิถีศึกษา
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 20000-1602) ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ..
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
เนื้อหาโดยสังเขป "พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิช..
งานจักรยานยนต์
งานจักรยานยนต์ มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้..
การแก้ปัญหาช่างยนต์
เนื้อหาโดยสังเขป "การแก้ปัญหาช่างยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหา..
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
book ฿500
การศึกษาชีวสมมูล
book ฿350
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
book ฿400
เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
book ฿450
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
book ฿580
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
book ฿400
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2
book ฿550
อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
book ฿280
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2
book ฿450
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก
book ฿280
จุลชีววิทยาและการประยุกต์
book ฿480
เพศวิถีศึกษา
ebook ฿66
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ebook ฿88
งานจักรยานยนต์
ebook ฿190 ฿161.5
การแก้ปัญหาช่างยนต์
ebook ฿230 ฿195.5
Showing 46 to 60 of 185 (13 Pages)